Rubriky
Mezinárodní vztahy Politika

Výroční zpráva BIS 2014: co a kdo ohrožuje ČR?

Na počátku září 2015 (4. 9.) byla publikována veřejná verze Výroční zprávy Bezpečnostní informační služby za rok 2014. Na 29 stranách se čtenáři mohou seznámit se zcela zásadními zjištěními. Počínaje tím, že v nejvyšších politických patrech bují korupce a klientelismus a konče upozorněním, že Rusko v obrovském měřítku vyvíjí aktivity, které přímo ohrožují bezpečnost ČR, NATO i Evropské unie.

Rusko provádí účinnou propagandu proti EU a NATO, resp. jejich integritě (…), kterou lze považovat za návrat ke konceptu Kominterny (alias Komunistické internacionály), kterou zřídil a využíval Sovětský svaz.

Co je BIS a jaké jsou její úkoly

Bezpečnostní informační služba je zpravodajská služba, která pro nejvyšší představitele státu zajišťuje informace o (cit. výr. z.):

 • záměrech a činnostech namířených proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti České republiky,
 • zpravodajských službách cizí moci,
 • činnostech ohrožujících státní a služební tajemství,
 • činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy České republiky,
 • činnostech týkajících se organizovaného zločinu a terorismu.

Z výše uvedeného vyplývá, že Bezpečnostní informační služba vyvíjí aktivity, které mají zcela zásadní význam pro obranu demokracie a svobody v našem státě. Výstupy, které tato instituce předkládá například vládě, prezidentovi, Policii či Vojenskému zpravodajství – a ve veřejně publikovatelné podobě také občanům – jsou nesmírně důležité. V důsledku se totiž týkají každého z nás.

Výroční zpráva za rok 2014 je podobně jako v minulosti rozdělena do několika samostatných kapitol.

Ochrana významných ekonomických zájmů: státní instituce a úředníci

První kapitola se zaměřuje na chod společností, organizací či  institucí, na jejichž řízení se podílí stát. Zpráva zmiňuje, že ačkoli došlo k rozsáhlým výměnám ve vedení těchto subjektů, které s sebou přinesly pozitivní změny, mnohdy je velmi obtížné rozpoznat, kam až v minulosti sahaly klientelistické sítě eliminovaných struktur. Proto je v důsledku velmi obtížné eliminovat jejich vliv.

Opakovaně byly registrovány pokusy dříve propuštěných nedůvěryhodných pracovníků o návrat pod nové vedení, kdy spoléhali na jeho neinformovanost o skutečných důvodech, které k propuštění vedly.

Existují organizace (doprava, bankovnictví), kde důsledky minulých struktur nabyly takových rozměrů, že de facto paralyzovaly chod těchto institucí (finanční ztráty, nestabilita, obavy přijímat nová rozhodnutí). Do vedení státních institucí se také dostávají lidé s pochybnou minulostí.

Chybějící bezpečnostní prověrka: jaké jsou reálné důsledky?

Výroční zpráva se explicitně věnuje i problematice chybějících bezpečnostních prověrek. Ačkoli výroční zpráva BIS neuvádí žádná konkrétní jména, v současné době se v médiích diskutuje o chybějící bezpečnostní prověrce kancléře Vratislava Mynáře. Činnost kanceláře prezidenta republiky je upravena speciálním zákonem. Proč je chybějící prověrka takovou komplikací? Cituji VZ BIS:

Vytváří to totiž omezení pro bezproblémovou komunikaci v případech, kdy je potřeba předat informace důležité pro chod nebo bezpečnost jimi (danými lidmi -pozn. aut) řízených organizací, které jsou však utajované podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Krátce a jednoduše: Pokud na nějaké pozici vyžadována bezpečnostní prověrka, je to z dobrého důvodu. Pokud člověk, který prověrku nedostal, stále tuto pozici zastává, jde o evidentní bezpečnostní riziko. Motivy ospravedlňování takového jednání jsou vskutku tajemstvím. Při zasazení do širšího kontextu výroční zprávy se však toto tajemství stává poněkud jasnějším.

Kartelové dohody při výstavbě infrastruktury

Při cestování na západ od našich hranic mohou nejen motoristé, ale i ostatní cestující využívat nesrovnatelně lepší dopravní infrastruktury – dálnicemi počínaje a vysokorychlostními železničními tratěmi konče. Srovnáním cen za stavbu dálnic se věnuje např. studie Schneiderové-Heralové, Hromady a Johnstona: Cost Structure of the Highway Projects in the Czech Republic nebo studie Cena dálnic z díly Ekologického právního servisu. Na předražené dálnice kvůli kartelovým dohodám upozorňoval např. již v roce 2007 deník Aktuálně.cz. To, že hovoříme o řádu miliard korun, není zapotřebí zmiňovat.

BIS opakovaně, stejně jako v roce 2013, zaznamenala aktivity nejvyšších představitelů (státu -pozn. aut.), kteří dohodám mezi dodavateli staveb nejen nebránili, ale v některých případech je i podporovali.

Zahraniční vlastníci firem nahrazeni tuzemskými

BIS také upozorňuje na to, že v roce 2014 odešli někteří zahraniční vlastníci a byli nahrazeni silnými domácími podnikatelskými skupinami. Mezi takové projevy patřilo i uzavírání vzájemných netržních dohod. Ve výroční zprávě BIS opět nenajdeme žádná konkrétní jména.

V roce 2014 došlo například k dalšímu navýšení podílu PPF v mobilním operátorovi O2, přehled největších transakcí (prodeje firem) za první pololetí 2014 pak zveřejnila např. ČTK. O tom, která konkrétní jména se ocitla na seznamu/v hledáčku BIS, však můžeme pouze spekulovat.

Nekompetentní členové dozorčích rad státem ovládaných společností

Ukázalo se, že systém, který v soukromé sféře u akciových společností dostačoval, vykazoval ve státním sektoru zásadní nedostatky. Hlavní příčinou finančních škod, které v minulosti vznikaly ovládaným subjektům, byl nekvalitní a nedůsledný výkon vlastnických práv státu.

Problematice obsazování dozorčích rad se věnuje například materiál od Rekonstrukce státu Konec trafik ve státních firmách. Velmi podrobně se tématu dozorčích rad státem ovládaných subjektů věnují také Bouda a Fadrný v publikaci Česko, země trafik. Více k tématu také například v článku týdeníku Ekonom Jak neřídit státní podniky: Zákon proti trafikantům je zatím bezzubý.

Energetika: Gazprom a závislost na plynu z Ruska

Závislost České republiky na dodávkách plynu z Ruské federace patří mezi zásadní témata, kterým se BIS ve své zprávě věnovala.

Gazprom pokračoval ve snaze v maximální možné míře kontrolovat přepravu, skladování a obchod se zemním plynem v České republice.

To, že se Rusko prostřednictvím Gazpromu nátlakově snaží ovlivňovat situaci v zahraničí, není možné nevidět. Jedním z mnoha příkladů může být opakované pozastavování dodávek plynu na Ukrajinu. Neexistuje objektivní argument, který by mohl vyloučit, že něco podobného se nemůže v budoucnu stát i České republice či jiným odběratelům, kteří jsou na produkci z Ruska závislí. Více o dodávkách energie do České republiky viz např. studii Energy supply security 2014 (Czech Republic) od OECD/IEA.

Organizovaný zločin: dysfunkce státní správy, dotační podvody apod. – kapři si rybník nevypustí

Organizovanému zločinu je ve Výroční zprávě BIS za rok 2014 věnován významný prostor. Dokonce se zde objevují i některá konkrétní jména organizací či kauz. Jde například o Řízení letového provozu České republiky, s. p. (ŘLP). Čím se ŘLP zabývá?

Posláním ŘLP ČR, s.p. je podílet se na zajišťování bezpečných, nákladově efektivních a dlouhodobě udržitelných letových navigačních služeb v prostředí vytvářejících se funkčních bloků vzdušného prostoru, které naplní očekávání všech uživatelů z pohledu dnešní a budoucí poptávky v dynamicky se rozvíjejícím prostředí letecké dopravy jak na národní úrovni, tak v kontextu vývoje ATM v Evropě.

Výroční zpráva BIS uvádí, že

(…) skupina lobbistů se pokoušela iniciovat odvolání generálního ředitele (…) Jana Klase a obměnu vrcholového managementu podniku. Skupina usilovala o obsazení významných pozic předem vytipovanými lidmi a o získání vlivu na hospodaření podniku. Lobbisté přes prostředníky z okolí vysoce postavených ústavních činitelů a z podnikatelského prostředí zařizovali schůzky svého adepta na generálního ředitele se členy vlády.

Tématu se například věnoval web Česká pozice již v srpnu 2013. Konec konců i ve výroční zprávě stojí, že šlo o pokračování aktivit z roku 2013.

Dále zpráva věnuje pozornost například těmto tématům:

 • předávání informací o operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) využitelných v dotačním poradenství, resp. ke zlepšení hodnocení některých projektů
 • na Ministerstvu zemědělství byla zaznamenána snaha o obsazení významnějších postů kandidáty, kteří by pomáhali s vyváděním finančních prostředků
 • neefektivní kontrolní mechanismy spojené s dotacemi z Evropské unie; pro více informací o neschopnosti České republiky (v rámci EU jsme nejhorší) viz např. tuto reportáž České televize z července 2015
 • nekvalitní a neefektivní výkon státní správy, nekompetentnost úředníků a přílišný outsourcing služeb na regionální úrovni
 • netransparentnost v průběhu výběru a hodnocení projektů spojených s evropskými dotacemi
 • zcela běžné přidělování evropských dotací projektům s minimálním veřejným přínosem, které pouze podporovaly individuální podnikatelské zájmy, např. nejrůznějších soukromých rekreačních objektů; ani zde nebyl uveden žádný konkrétní případ, nicméně veřejně velmi známou kauzou spojenou s čerpáním dotací na vybudování takového typu zařízení je např. Čapí hnízdo Andreje Babiše
 • zcela alarmující je např. také tato citace z VZ:

V některých krajích BIS zjistila aktivity vlivových skupin, které se pokoušely o realizaci vlastních cílů. V případě jedné skupiny byly zaznamenány pokusy o ovlivnění rozhodování úředníků na Ministerstvu financí (MF), kteří by této skupině mohli umožnit hladký průběh čerpání dotace z EU.

Opět, žádná konkrétní jména. Dále se VZ v souvislosti s organizovaným zločinem věnuje těmto tématům:

 • trestní stíhání několika čelných představitelů kraje či Regionálního operačního programu Severozápad se stalo příčinou pro nástup nových lidí, kteří však jsou spojeni s představiteli regionální mafie z minulých let a při dosahování svých cílů využívají dokonce ještě sofistikovanějších metod
 • snaha lobbistických skupin o získání vlivu na chod Správy Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava; v jejich zájmu je realizace několika sporných projektů v regionu, možnost pozemkových spekulací nebo rozšíření těžby dřeva
 • rozsáhlé zneužívání veřejných financí (zřejmě finančních prostředků – pozn. aut.), které zůstává vzhledem k legislativnímu nastavení ve většině případů skryté a nepostižené. Odhalení těchto projevů je pak zpravidla výsledkem činnosti specifických kontrolních mechanismů, které na této úrovni nemají obecnou pravomoc.

Jako řešení situace navrhuje BIS rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu a také zákon o registru smluv.

Dosavadní praxe totiž umožňuje NKÚ kontrolovat pouze subjekty na centrální úrovni, nikoli subjekty na krajské nebo obecní úrovni. V roce 2014 neprošla novela zákona o NKÚ Senátem Parlamentu České republiky.

Argumenty odpůrců novely vycházejí převážně z upřednostňování regionálních zájmů a obav z kontrol subjektů na krajské nebo obecní úrovni, ve kterých sami často působí. Schvalovací proces této novely ukazuje mimo jiné na problematičnost tzv. zdvojených funkcí, což je velmi častý jev zejména v případě senátorů. BIS považuje argumenty odpůrců novelizace za účelové.

Podobně BIS hodnotí i argumenty proti zákonu o registru smluv. Aktuální vývoj v této legislativní záležitosti viz např. v článku L. Stuchlíkové na Aktuálně.cz.

VZ se věnuje i problematice zákona o veřejných zakázkách (ZVZ), u kterého upozorňuje na velký tlak různých lobbistických skupin – zejména korporací.

BIS již v minulosti konstatovala, že úpravy ZVZ nejsou konzistentní mj. proto, že podklady připravované do legislativního procesu Ministerstvem pro místní rozvoj jsou příliš poplatné zájmům lobbistických skupin. Vzhledem k významu zákona (…) čerpání veř. prostředků cca. 500 mld. Kč ročně budou tlaky na jeho účelové změny probíhat i v roce 2015.

Nikoli překvapivě, přesto však důrazně pak VZ BIS upozorňuje i na klientelisticko-korupční sítě zaměřené na zneužívání veřejných prostředků:

Ty pracují sice na principu, který je sice nelegitimní, ale díky sofistikovaným přístupům (vč. expertního právního poradenství) je zajištěn soulad se zákonem.

Osobně tuto pasáž hodnotím jako jednu z nejdepresivnějších. Naděje byly částečně vkládány do zákona o prokazování původu majetku.

Kontrarozvědná činnost: BIS bije na poplach proti Rusku

Není tajemstvím, že Rusko má v ČR na své ambasádě v porovnání s ostatními zeměmi zdaleka nejvíce zaměstnanců. Zcela prokazatelně dochází ke špionážním aktivitám.

S ohledem na vysoké počty ruských zpravodajských důstojníků cestujících do ČR a na českou zodpovědnost za vlastní bezpečnost i za bezpečnost spojenců v rámci schengenského prostoru BIS mimo monitoringu usilovala rovněž o redukci počtu ruských zpravodajců (…).

Ruská moc se v oblasti sběru dat soustředí – mimo jiné – zejména na:

 1. energetiku
 2. vědecko-technickou oblast

Nejen boj o Temelín pokračuje

Rusové však ani zdaleka nerezignovali na snahu o dostavbu dalších bloků Temelína či Dukovan. Dále je vyvíjena soustavná snaha o získání kontroly nad ruskojazyčnou krajanskou komunitou pobývající v ČR, resp. o prosazení prokremelsky orientovaných organizací a osob do pozic zástupců celé ruskojazyčné komunity pro komunikaci s českými státními institucemi a orgány.

Oproti předchozímu období se ruské zájmy v ČR rozšířily (…). S tím pak logicky souvisí ruský zájem o novou českou energetickou koncepci jako o celek a o všechny subjekty, které mají na naplňování energetické koncepce byť jen zprostředkovaný vliv.

Nebezpečí, které se nesmí podceňovat

VZ BIS otevřeně upozorňuje, že “kvalifikované a zasvěcené” komentáře, které ruský zájem o ČR bagatelizují, jsou v přímém rozporu se skutečností.

Rusko buduje dlouhodobě v Česku vlivové a propagandistické struktury, jejichž cílem je prosazovat a chránit ruské ekonomické a politické zájmy na úkor Česka a potažmo NATO a EU.

Spektrum aktivit je široké: začíná u ideologicky manipulovaných občanů a končí u opravdových profesionálů, kteří s Rusy spolupracují vědomě. Rusové jsou si však dobře vědomi toho, že u řadových občanů nejsou moc populární.

Podle VZ  měli největší vliv na české publikum prorusky orientované organizace či jednotlivci a jejich projekty (mezi ně pravděpodobně patří např. Sputnik a Aeronet, očividně proruský je také např. Protiproud, za kterým stojí Petr Hájek).

[tyto webobé projekty] českému publiku přetlumočí či podsunou a následně potvrzují kruhem takovým způsobem, že se běžný občan může domnívat, že nepřijímá ruské ideje, nýbrž názory a přesvědčení českých spoluobčanů. České publikum, resp. jeho část, se tak na jedné straně dokáže vzbouřit proti pomníku sovětským okupantům (…), avšak na druhé straně bude obhajovat ruské okupanty Krymu a ruské internacionalisty na východní Ukrajině.

Rusko bojuje proti integritě EU a NATO

Podle BIS se dokonce vracíme do dob komunistické internacionály (Kominterny). Rusko nejen provádí účinnou propagandu proti EU a NATO a jejich integritě, ale buduje v Evropě strukturu ideologicky opřenou o duginovský neo-eurasianismus.

Rusové využívají naivitu lidí a na jejím základě se snaží vrazit klín do společenství, ve kterých je Česká republika členem.

Geopolitický a strategický zájem Ruska nemá být jen znovuzískání blízkého zahraničí a obnovení spojeneckých vztahů se zeměmi východní Evropy a některými zeměmi západní Evropy (Německo, Francie), ale měl by se vytvořit nový geopolitický systém na bázi společného postupu s tím, kdo je ochotný vzpírat se hegemonii USA.

Čína a její spojenci v ČR

VZ BIS také varuje před nebezpečím čínské moci a její vlivovou infiltrací do českých politických a státních struktur, sběru politických informací – a to za aktivní pomoci některých českých občanů, včetně politiků a státních úředníků. O čem vypovídá vskutku velmi nadstandardní angažmá Miloše Zemana v souvislosti s Čínou?

Ochrana ústavnosti a demokratických základů státu

Protiromské aktivity meziročně slabší, ale problém stále doutná

Výroční zpráva BIS také reagovala na etnické/minoritní pnutí v České republice. Hlavními hybateli protiromských aktivit byli extremisté, kteří téma chtěli využít k vlastní propagaci. Ačkoli se neopakovaly tak vyhrocené akce jako v roce 2013, v případě vážnějšího impulsu se může relativně klidná situace velmi rychle změnit.

Neobjektivnost veřejně dostupných informací se objevovala (…) na internetu a na sociálních sítích bylo často uměle vyobrazováno romské etnikum jako privilegované, kterému jsou určeny výhody na úkor majoritní společnosti.

Pravicový extremismus byl patrný zejména ve spojitosti s pořádáním různých hudebních či “kulturních” akcí, levicová extremistická scéna pak v roce 2014 nepředstavovala reálnou hrozbu.

I přes dílčí aktivizaci se neobjevila výraznější postava, která by scénu sjednotila.

Terorismus a šíření zbraní hromadného ničení

Hrozbou jsou především navrátilci z řad bojovníků tzv. Islámského státu

Rok 2014 byl velmi dynamický v nárůstu teroristických hrozeb. (…) [U nás však] doposud z prostředí teroristických uskupení nevzešla bezprostřední hrozba teroristického útoku.

Předmětem zájmu byly zejména aktivity tzv. Islámského státu. Pozornost byla v České republice věnována faktorům, které mohou působit na muslimské komunity a zvyšovat riziko radikalizace jejich členů.

V Evropě se obecně zvyšuje riziko plynoucí z návratu bojovníků, kteří odešli podporovat tzv. Islámský stát.

Jedná se o radikály, kteří disponují válečnými zkušenostmi, kontakty v mezinárodních džihádistických sítích a zpravidla motivací provést teroristické útoky na území svých domovských zemí.

Nesmíme uplatňovat princip kolektivní viny

V roce 2014 se vzedmula vlna islamofobie, pro kterou je často charakteristické užití principu kolektivní viny, které je vždy z podstaty špatné. Problematiku současného islámu se pokusil na konci července 2015 vysvětlit Šádí Shannaáh ve svém textu Jak se šíří nenávist: případ Islám v ČR nechceme. To, co organizace Islám v ČR nechceme o panu Shannaáhovi píše, je možné přečíst si na jejich webu. Závěrem ještě citujme zajímavost z VZ BIS

Za pozornost však stojí, že islamisté se s islamofoby shodují v odmítání smysluplnosti integrace muslimů do většinové společnosti západního typu.

Šíření zbraní hromadného ničení

České republice se v roce 2014 nevyhnuly poptávky z Íránu a KLDR, které byly maskovány důmyslnou krycí sítí. ČR se v Mezinárodních kontrolních režimech zavázala k zamezení šíření zbraní hromadného ničení. Protože si však udržujeme pověst tradičního výrobce strojírenských zařízení, materiálů a technologií v přijatelných cenových relacích, někteří obchodníci zaznamenali poptávku a snažili se získat vývozní povolení k určitým technologiím.

O vojenský materiál, zbraně a výbušniny nebo o speciální komponenty využitelné k vývoji a výrobě bezpilotních prostředků pro vojenské účely projevily zájem i země s nestabilním a represivním režimem a země, ve kterých probíhají ozbrojené konflikty. Porušení nebo obcházení sankčních opatření by na mezinárodní úrovni poškodilo dobré jméno ČR.

Kybernetická bezpečnost

V roce 2014 docházelo stejně jako v minulosti k opětovným kybernetickým útokům na IT systémy různých organizací, včetně státních institucí. BIS upozornila, že na seznamu cílů se objevila i Česká národní banka. Tato instituce však nepatřila na seznam primárních cílů pro útok proti národním bankám tzv. západního světa.

Tajemná akce mimořádného rozsahu

V polovině loňského roku se BIS zabývala nově odhalenou kyberšpionážní kampaní, která se sestávala z cílených elektronických útoků využívajících zatím přesně nezjištěnou zranitelnost systémů a která je řízena sítí řídicích a kontrolních serverů po celém světě. Způsob šíření škodlivého kódu není v nynější době znám.

Vzhledem k rozsahu aktivit a technologické vyspělosti postupů lze usuzovat na to, že za akcí stojí některý stát. VZ BIS také výslovně upozornila na bezpečnostní rizika související s užíváním webových kamer.

Závěr: Nežijeme v bezpečném a slušném světě

Svět kolem nás je takový, jaký ho tvoříme. Můžeme začít sami u sebe a pomalu, ale jistě budovat společnost, která nebude tolerovat korupci, klientelismus. Společnost, která bude více imunní proti propagandě vlád zahraničních mocností, které se nechtějí smířit s naším prozápadním směřováním a svobodou myšlení. Jsou věci, za které opravdu stojí bojovat!

Kompletní Výroční zprávu BIS za rok 2014 je možné stáhnout zde.

 

Foto: Chess play via photopin (license)

Autor: Jan Petrtyl

Jan Petrtyl (bez politické příslušnosti) je marketér a ekonom. Spolupracuje s akademickou sférou. Zajímá se o aktuální politicko-ekonomické dění, váží si svobody a práva.

Tento web založil jako zápisník, ve kterém komentuje současná témata, která zaznívají ve veřejné diskusi.

Příspěvky na tomto webu nevyjadřují názory institucí, se kterými autor spolupracuje.